Over NGB

Green Deal

Op 14 juni 2012 zijn op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu 60 nieuwe Green Deals afgesloten. Green Deals zijn afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden over initiatieven voor groene groei. Het draait daarbij niet om financiële ondersteuning, maar om hulp bij het wegnemen van obstakels die realisatie in de weg staan. De Bio Energiecentrale Maashorst van Nieuw Gemengd Bedrijf was een van deze 60 nieuwe Green Deals. De ontwikkeling van de Bio Energiecentrale draagt bij aan de doelstelling van de Rijksoverheid van 14% duurzame energie in 2020. Het afsluiten van de Green Deal onderstreept ook het duurzame karakter van het totaalconcept van Nieuw Gemengd Bedrijf. 

Hieronder staat een samenvatting van de gemaakte afspraken in de Green Deal.            

Beschrijving initiatief
Bio Energiecentrale Maashorst (BEM) gaat met behulp van covergisting biogas produceren uit varkens- en pluimveemest van veehouderijbedrijven uit het Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg. Dit wordt aangevuld met andere regionale reststromen. Met een mestpijpleiding wordt de mest vanuit de landbouwbedrijven naar de covergistingsinstallaties getransporteerd. De ontwikkeling van een bio-energiecentrale draagt bij aan de doelstelling van de Rijksoverheid van 14% duurzame energie in 2020.

Resultaten    
Bio Energiecentrale Maashorst ontwikkelt een bio-energiecentrale voor decentrale energieopwekking in Horst aan de Maas met een verwachte productie van 14 miljoen m3 biogas per jaar.

Prestaties initiatiefnemer

 • BEM ontwikkelt een bio-energiecentrale voor decentrale energieopwekking in Horst aan de Maas met een verwachte productie van 14 miljoen m3 biogas per jaar.
 • BEM produceert duurzame energie voor gebruik door derden in de regio.
 • BEM biedt omliggende veehouderijbedrijven de mogelijkheid deel te nemen in de Bio Energiecentrale en hun dierlijke mest duurzaam te laten verwerken in de Bio Energiecentrale.
 • BEM biedt bedrijven uit de regio de mogelijkheid hun organische reststromen duurzaam te laten verwerken in de Bio Energiecentrale.
 • BEM beperkt het transport van dierlijke mest over de weg, enerzijds door het aanleggen van (een) ondergrondse mestleiding(en) naar de Bio Energiecentrale en anderzijds door het ter plaatse verwerken van het digestaat tot nuttige grondstoffen en schoon water. Van jaarlijks 120.000 ton inputstroom blijft 29.000 ton gedroogd digestaat en 76.000 m3 ter plaatse loosbaar water over.
 • BEM spant zich in voor de realisatie van een centrale biogasinfrastructuur in Greenport Venlo.

Inzet en acties Rijksoverheid

 • De Rijksoverheid spant zich in om in overleg met partijen tot een maatwerkoplossing te komen, zodat het gebruik van een ondergronds mestleidingsysteem in dit geval kan worden toegestaan.
 • De Rijksoverheid spant zich in om een ontheffing te verlenen voor het één-op-één-transport van vaste pluimveemest via een transportband van het naastgelegen pluimveebedrijf naar de BEM.
 • De Rijksoverheid spant zich in om de informatievoorziening naar bevoegd gezag op orde te hebben en hiermee de periode van vergunningverlening waar mogelijk te bekorten.
 • De Rijksoverheid zal zich in Europees verband inspannen om hoogwaardige producten uit dierlijke mest met de kwaliteit van kunstmest in de toekomst als zodanig erkend te krijgen. Deze erkenning kan gefaseerd zijn met betrekking tot de toepassing. Voordat tot erkenning wordt overgegaan, zal dit onderbouwd moeten zijn met een gedegen (meerjarig) onderzoek naar de werking van dit product.
 • De Rijksoverheid spant zich in om wettelijke belemmeringen voor het hergebruik van reststromen uit de BEM op te heffen.
 • De Rijksoverheid ondersteunt de wens voor realisatie van een biogasinfrastructuur in Greenport Venlo en spant zich in om de daarvoor benodigde procedures te bekorten en een centrale SDE+-subsidieaanvraag ook toe te staan als niet alle delen van de biogasinfrastructuur gelijk gereed zijn.
 • Als er geen centrale biogasinfrastructuur in Greenport Venlo komt, spant de Rijksoverheid zich in om de verlening van de benodigde, aanvullende vergunningen voor de BEM voor opwerking van groen gas tot aardgas en autogas te bespoedigen.