Over NGB

Innovatiesubsidies

Het Ministerie van EZ (voorheen EL & I en LNV) en de Provincie Limburg hebben altijd erkenning getoond voor het unieke, innovatieve karakter van Nieuw Gemengd Bedrijf. Minister Veerman verleende al in 2004 een Status Aparte aan Nieuw Gemengd Bedrijf vanuit de gedachte dat de overheid innovaties moet ondersteunen door mee te denken over oplossingen, als die innovaties niet passen binnen de bestaande regels, maar wel passen bij de achterliggende waarden van die regels. In 2005 werd door LNV subsidie toegekend vanuit de Stimuleringsregeling Markt en Concurrentiekracht. Minister Verburg kende in november 2009 nieuwe subsidie toe aan Nieuw Gemengd Bedrijf vanuit de regeling ‘Samenwerking bij innovatieprojecten'. In 2010 stelde zij tijdens een bijeenkomst in Venray, dat niet het aantal dieren maatgevend is, maar de wijze waarop deze gehouden worden. Zij noemde Nieuw Gemengd Bedrijf een voorbeeld van hoe innovatie moest werken. De Provincie Limburg heeft ook enkele malen een innovatiesubsidie verleend, deels gekoppeld aan de subsidies van het ministerie. 

Sinds 2011 hebben wij geen subsidies meer aangevraagd voor het Nieuw Gemengd Bedrijf, omdat wij inmiddels met het vergunningentraject waren begonnen (zie Tijdlijn). Hoewel dit traject een flinke aanslag op onze financiën doet, vinden wij dat subsidies daarvoor niet zijn bedoeld. Vergunningen aanvragen moet iedere ondernemer. Wij willen dan ook ten stelligste tegenspreken dat wij subsidies voor vergunningaanvragen e.d. hebben ontvangen, wat sommige partijen daar ook over mogen beweren (zie Nieuws).

Wij hebben in het verleden alleen subsidies aangevraagd bij subsidieregelingen voor agrarische innovatie. Regelingen waar iedere agrarische ondernemer aanspraak op kon maken. 

Zowel het Ministerie van EZ, als de Provincie Limburg, als de Raad van State (zie punt 34 van deze uitspraak van 7 januari 2015) hebben naar aanleiding van vragen en aantijgingen over onterechte subsidies voor Nieuw Gemengd Bedrijf, geantwoord dat geen sprake is geweest van oneigenlijk verleende subsidies. 

FinanciŽle ondersteuning

Nieuw Gemengd Bedrijf heeft innovatiesubsidies ontvangen van:
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (tevens beheersautoriteit van het Programma voor Plattelandsontwikkeling)  
  • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
  • Provincie Limburg en Versnellingsagenda Limburg
  • Stimulering Agro-Innovatie in Limburg
  • TransForum
Logo\'s